Yönergemiz

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM – ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü’nün yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek, Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar / Meslek Yüksekokulları ile eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetleri yürütülen birimlerden gelen ve eğitim alanında görüşülmesi gereken konularla ilgili önerilere ilişkin çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (b) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen:
a) Başkan: Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Başkanını,
b) Enstitü: Atatürk Üniversitesine bağlı Enstitüleri,
c) Fakülte: Atatürk Üniversitesine bağlı Fakülteleri,
ç) Konservatuvar: Atatürk Üniversitesine bağlı Konservatuvarı,
d) Koordinatörlük: Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünü,
e) Meslek Yüksekokulu: Atatürk Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarını,
e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
ğ) Yüksekokul: Atatürk Üniversitesine bağlı Yüksekokulu,
ifade eder,

İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörlüğün Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri

Koordinatörlüğün oluşumu
MADDE 5- (1) Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü; eğitim öğretimden sorumlu rektör yardımcısı ile birlikte Rektör tarafından değişik birimlerden görevlendirilen en az 11 öğretim üyesinden oluşur.
(2) Üyelerin görev süresi 2 (iki) yıldır, süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Toplantılara mazeretsiz 3 (üç) kez üst üste katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona erer.
(3) Koordinatörlüğün başkanlığını eğitim-öğretimden sorumlu rektör yardımcısı, raportörlüğünü ve sekretaryasını ise öğrenci işleri daire başkanı yürütür.

Koordinatörlüğün çalışma ilkeleri
MADDE 6- (1) Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü’nün çalışma ilkeleri şunlardır;
a) Danışma organı olarak görev yapar,
b) Başkanın çağrısı üzerine üye salt çokluğu ile toplanır, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır, eşitlik durumunda başkanın görüşüne bağlı olarak karar verilir.
c) Gerek gördüğü durumlarda bünyesinde alt komisyonlar oluşturarak çalışma yapar,
ç) Gündemde yer alan konuları ilgili mevzuat hükümlerine göre inceler, gerekirse, ilgili akademik birim yöneticisi ve diğer personelin görüş ve önerilerini dinler,

Koordinatörlüğün görevleri
MADDE 7- (1) Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü aşağıda yer alan konuları değerlendirir ve gerekmesi halinde Rektörlüğe öneride bulunur;
a) Üniversitede eğitim-öğretimin nitelik ve niceliğini artırmaya yönelik çalışmalar,
b) Fiziki imkânların eğitim faaliyetlerindeki yeterliliği ile ilgili çalışmalar,
c) Bölüm / Program açma tekliflerinin, eğitim politikası ve mevzuat uygunluğu değerlendirilmesi çalışmaları,
ç) Programlar için öğrenci kontenjan tekliflerinin öğretim elemanı yeterliliği, derslik/ laboratuvar olanakları ve mezunların istihdamı konularına bağlı olarak değerlendirilmesi çalışmaları,
d) Programlara ait müfredat ve ders planlarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında oluşturulmasına yönelik çalışmalar,
e) Değişim programlarındaki hareketliliğin niteliksel ve niceliksel açıdan artırılmasına yönelik çalışmalar,
f) Açıköğretim ve uzaktan eğitim konuları ile ilgili çalışmalar,
g) Sorumluluk alanındaki konular ile ilgili olmak üzere diğer birimlerle işbirliğine yönelik çalışmalar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.